Reglementen en Statuten

Spelregels
Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement, haven reglement en statuten van de watersport vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WSV Geertruidenberg

Artikel 1. Algemene bepalingen.

1. Het bestuur stelt voor de pleziervaartuigen van (kandidaat) leden een ligplaatsenplan vast. De ligplaatsen worden toe- en aangewezen door het bestuur met inachtneming van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement voor de Haven en het Haventerrein. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen.

2. Bij verandering van pleziervaartuig en/of van adres van een (kandidaat) lid wordt hiervan terstond schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur. Bij verandering van pleziervaartuig beslist het bestuur over het al of niet toewijzen van dezelfde of een andere ligplaats of wordt het (kandidaat) lid op de wachtlijst geplaatst.

3. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk en vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar te geschieden. Indien dit na 1 november geschiedt is het lid het liggeld voor het volgend verenigingsjaar verschuldigd.

4. Restitutie van betaalde havengelden zal, behoudens in geval van een afwijkende beslissing van het bestuur, niet plaatsvinden.

Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap, ligplaats.

1. Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap kan slechts door personen die woonachtig zijn binnen een straal van 15 kilometer vanuit de jachthaven, m.u.v. (klein)kinderen van leden bij overdracht van de boot aan dat (klein)kind en geschiedt met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld formulier, waarop dient te worden vermeld:

a. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en beroep van de aanvrager;
b. naam, type en afmetingen van het pleziervaartuig van de aanvrager, waarvoor een ligplaats wordt gewenst;
c. verklaring de verplichtingen als genoemd in artikel 7, lid 5, van de statuten na te komen;
d. de handtekening van de aanvrager

2. Nadat het bestuur heeft besloten de aanvrager toe te laten als kandidaat lid wordt van het kandidaat lid verwacht:

– dat hij het verschuldigde inschrijfgeld, contributie en liggeld op tijd betaalt;
– dat hij kennisneemt van de inhoud van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van het bestuur en van
de algemene ledenvergadering;
– dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging en de inschrijflijst werkzaamheden invult;
– dat hij zich als een goed beoefenaar van de watersport gedraagt;
– dat hij voor zijn pleziervaartuig beschikt over een geldig gaskeuring certificaat;
– dat zijn pleziervaartuig (inclusief de landvasten, etc.) zich in een ordentelijke en deugdelijke staat bevindt;
– dat hij zijn lidmaatschapsverplichtingen en overige (financiële) verplichtingen nauwgezet nakomt;

3. Het toewijzen aan een kandidaat lid van het recht gebruik te maken van een ligplaats, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een kandidaat lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats, is geregeld in het Reglement voor de Haven en het Haventerrein.

Artikel 3. Contributies, entreegelden, liggelden en tarieven

1. Het entreegeld, liggeld voor kandidaat gewone leden, de contributies voor kandidaat gewone leden, jeugdleden, de tarieven inzake liggelden (m2 boxmaat), gastenliggelden, elektriciteitstarieven, enz. worden in geval van wijziging door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld.

2. Entreegelden, contributies, liggelden zijn aan de vereniging verschuldigd en worden bij vooruitbetaling aan de penningmeester van de vereniging voldaan.

Jaarnota’s van het verschuldigde bedrag voor het komende jaar zullen in het algemeen door de penningmeester verzonden worden na de algemene ledenvergadering van het lopende jaar, als bedoeld in artikel 12, lid 2, van de statuten en dienen vóór 15 december van het voorafgaande verenigingsjaar zijn betaald.

Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag op 15 december van het voorafgaande verenigingsjaar door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde (kandidaat) lid eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

3. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten, niet vóór 31 januari van het dan lopende verenigingsjaar is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau of een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde (kandidaat) lid, in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 6, lid 6, of artikel 8 lid 1 sub c van de statuten van toepassing is.

4. Niet leden die staan ingeschreven op de wachtlijst dienen jaarlijks in de maand december € 10 (zegge tien euro) op de rekening van de vereniging te storten. Indien hieraan Niet is voldaan wordt betrokkene van de wachtlijst verwijderd.

Artikel 4. Taakverdeling binnen het bestuur

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

2. De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur, voor zover de uitvoering daarvan niet aan anderen is opgedragen. In het geval van een schriftelijke stemming in de algemene ledenvergadering benoemd de voorzitter de leden van het stembureau.

3. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd tot het doen van betalingen, indien door de vereniging verplichtingen zijn aangegaan of indien aan de vereniging verplichtingen zijn opgelegd. Tevens voert de penningmeester, tezamen met de havencommissaris, de administratie van de eigendommen en het materieel van de vereniging, inhoudende een duidelijke omschrijving van de zaken, de hoeveelheden en de waarde ervan.

De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag over de financiële toestand van de vereniging en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken, omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar, voor ter goedkeuring en legt de begroting voor het verenigingsjaar voor ter vaststelling.

4. De secretaris voert de correspondentie, is belast met de ledenadministratie en het beheren van het archief. De secretaris stelt de notulen op van alle vergaderingen, roept namens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar. Hij is belast met het controleren van de verzekeringsbewijzen van leden.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur, alsmede de voorzitter en/of een ander lid van het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige beslissingen nemen, met dien verstande, dat deze voorlopige beslissingen zo spoedig mogelijk dienen te worden bekrachtigd in een reguliere bestuursvergadering.

Het bestuur benoemt één van zijn leden tot havencommissaris. De havencommissaris is belast met het toezicht op de staat van onderhoud van de havenfaciliteiten en het haventerrein. Hij draagt zorg voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden in en om de haven, zoals deze zijn voorzien in de begroting. De havencommissaris kan zich laten bijstaan door een commissie en treedt daarin op als voorzitter.

5. De overige functies en taken worden door het bestuur onderling verdeeld.

6. Het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van aankopen door bestuursleden dient te geschieden binnen de vastgestelde begroting en met inachtneming van artikel 10, lid 2 en 3, van de statuten. Het bestuur kan aan bepaalde bestuursleden bepaalde, schriftelijk vastgelegde, volmachten verlenen.

Artikel 5. Algemene ledenvergadering

1. Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering een agenda vast.

2. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar, voor 1 juli, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. Ingekomen stukken;
c. Mededelingen;
d. Vaststelling Jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
e. Financieel verlag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
f. Verslag kascommissie;
g. Goedkeuring van de financiële jaarstukken van het afgelopen jaar, conform artikel 12, lid 7 van de Statuten en decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur in het afgelopen verenigingsjaar;
h. Begroting voor het verenigingsjaar
i. Vaststelling, contributie, havengelden en overige tarieven voor het volgende verenigingsjaar
j. Kiezen en (her)benoemen van de leden van het bestuur;
k. Kiezen en benoemen van leden voor de kascommissie;
l. Rondvraag.

3. De voorzitter is bevoegd een algemene ledenvergadering tijdens die vergadering te verdagen. Indien bij de bekendmaking van de verdaging de tijd en plaats van de verdaagde vergadering worden meegedeeld, kan de algemene ledenvergadering zonder nadere oproeping bijeenkomen.

4. Blanco stemmen, onduidelijk uitgebrachte of ondertekende stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.

5. Bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

6. Ingeval van ordeverstoring door een deelnemer tijdens de vergadering kan de voorzitter deze deelnemer na voorafgaande waarschuwing de verdere bijwoning van de vergadering ontzeggen.

Artikel 6. Kascommissie

De leden van de kascommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 8 van de statuten, worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaren. De kascommissie bestaat uit twee leden en één reserve lid, die lid zijn van de vereniging en geen deel uitmaken van het bestuur. Elk jaar treedt het langstzittende lid van de kascommissie af en benoemt de algemene ledenvergadering een nieuw reserve lid van de kascommissie.

1. De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording en de jaarstukken van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar en brengt van haar bevindingen een kort schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten. De kascommissie komt daartoe tenminste een maal per jaar bijeen.

Artikel 7. Vergaderingen van het bestuur

1. De voorzitter roept een vergadering van het bestuur (en van het dagelijks bestuur) bijeen zo dikwijls hij dit wenselijk acht, doch tenminste zes maal per jaar.

2. Indien tenminste drie leden van het bestuur schriftelijk of digitaal een daartoe strekkend verzoek bij de voorzitter hebben ingediend, is deze verplicht binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek een vergadering van het bestuur te beleggen.

3. De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt tenminste één week voor de dag van de vergadering en moet de agenda vermelden, welke door de voorzitter is vastgesteld.

4. In de vergadering van het bestuur kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij tenminste de meerderheid van de zittende leden van het bestuur aanwezig is.

5. In een vergadering van het bestuur worden besluiten bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen in een vergadering van het bestuur beslist de voorzitter.

6. De vergaderingen van het bestuur worden genotuleerd door de secretaris.

Artikel 8. Commissies

1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door de navolgende Commissies:

– de ligplaatsencommissie, die bestaat uit één bestuurslid en twee door het de algemene ledenvergadering benoemde leden, die tenminste drie jaren lid zijn van de vereniging; de ligplaatscommissie adviseert het bestuur over de toelating van (kandidaat) leden;
– de Technische Commissie, die bestaat uit één bestuurslid en een aantal door het bestuur benoemde leden; de Technische Commissie adviseert het bestuur over en assisteert het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken in en om de jachthaven en bij het beheer van en het toezicht op de eigendommen en het materieel van de vereniging;
– de Evenementencommissie, die bestaat uit de evenementencommissaris uit het bestuur en twee door het bestuur benoemde leden, die de evenementencommissaris adviseren en assisteren;

– de Redactiecommissie, die bestaat uit één bestuurslid en twee door het bestuur benoemde leden; de Redactiecommissie draagt zorg voor de inhoud en de uitgave van het clubblad, alsmede voor de website van de vereniging; de Redactiecommissie kan zich laten bijstaan door een of meerdere redacteuren uit de leden.

Artikel 9. Reglementen

1. De reglementen worden vastgesteld op grond van artikel 13 lid 2 en 3 van de statuten.

2. De vereniging kent de navolgende reglementen:

– Huishoudelijk Reglement;
– Reglement voor de Haven en het Haventerrein (Havenreglement);

Voor wedstrijden gelden de reglementen vastgelegd door het Watersportverbond. De uitspraken van de wedstrijdcommissie zijn bindend.

Artikel 10. Verplichte werkzaamheden in en om de haven

1. Alle (kandidaat) leden, die in welke vorm dan ook gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging, zijn verplicht deel te nemen aan de werkzaamheden in en om de haven en het door de algemene ledenvergadering vastgestelde aantal uren per jaar onderhoudswerkzaamheden aan de eigendommen van de vereniging in en om de haven te verrichten. Voor die (kandidaat) leden, die om bijzondere redenen niet aan deze verplichting kunnen voldoen kan, in overleg met het bestuur, door het bestuur een speciale regeling worden getroffen of ontheffing worden verleend. Afkoop van de werkzaamheden is mogelijk door betaling van een bedrag van €180.= (zegge eenhonderdenzestig euro) per verengingsjaar aan de vereniging.

Vrijgesteld van deelname aan de werkzaamheden in en om de haven zijn die leden, die anderszins door het bestuur aanvaard werk verrichten ten behoeve van de vereniging.

2. Het bestuur bepaalt jaarlijks op welke dagen/uren gedurende het gehele jaar werkzaamheden in en om de haven worden gehouden en stelt aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden vast.

3. De leden ontvangen tijdig een oproep tot deelname aan de vastgestelde werkzaamheden in en om de haven en bevestigen hun deelname aan werkzaamheden door middel van het terugzenden van een e-mail bericht.

4. Wanneer een lid is verhinderd aan de voor hem vastgestelde werkzaamheden in en om de haven deel te nemen, dan bepaalt het bestuur in overleg met het desbetreffende lid vervangende werkzaamheden.

5. Bij de werkverdeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vaardigheden en de lichamelijke conditie van de deelnemers. Alle deelnemers worden geacht voorzieningen te treffen en/of maatregelen te nemen ten behoeve van de veiligheid van zichzelf en van anderen en bij de uitvoering van de werkzaamheden gepaste voorzichtigheid te betrachten.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, die door een deelnemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt veroorzaakt of toegebracht. [i]

6. Gereedschap en materialen ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden worden door de vereniging beschikbaar gesteld. Leden, die in het bezit zijn van speciaal gereedschap, dat noodzakelijk is om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten, worden verzocht zich daarvan te bedienen bij de uitvoering van die werkzaamheden.

7. Indien een lid, na daartoe te zijn gemaand, zonder aanvaardbare reden niet voldoet aan de verplichting tot deelname aan de verplichte 16 uren werkzaamheden in en om de haven, dan wordt hem aangeboden de werkzaamheden af te kopen à € 180,-. Indien het desbetreffende lid het bedrag niet binnen vier weken aan de vereniging betaald heeft, of de werkzaamheden niet uitvoert dan wordt zijn lidmaatschap beëindigd door schriftelijke opzegging door het bestuur tegen het einde van een verenigingsjaar (zie artikel 8, lid 1, sub c van de statuten).

Artikel 11. Donateurs en sponsors

Een donateur is een natuurlijke persoon, die jaarlijks een bepaalde financiële of materiele bijdrage levert aan de vereniging. Donateurs kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan bepaalde (feestelijke) activiteiten van de vereniging.

1. Een sponsor is een rechtspersoon, die jaarlijks een bepaalde financiële of materiële bijdrage levert aan de vereniging. Het bestuur bepaalt in overleg met een sponsor welke tegenprestatie van de vereniging verwacht kan worden.

Artikel 12. Slotbepaling

In gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 17 maart 2017 te Geertruidenberg.

voorzitter : secretaris penningmeester

w.g. W.J. Landa w.g. M.A.C van der Linden w.g. W. Roose

[i] De vereniging is aangesloten bij de gemeentelijke vrijwilligersverzekering en heeft ongevallenpolis afgesloten.

REGLEMENT VOOR DE HAVEN EN HET HAVENTERREIN VAN DE WSV Geertruidenberg

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, en artikel 9, lid 2, van het Huishoudelijk Reglement, is vastgesteld overeenkomstig artikel
13, lid 2 en 3, van de statuten van de Watersportvereniging ‘Geertruidenberg’ (hierna genoemd de vereniging). Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein kan ook Havenreglement worden genoemd.

2. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein is van toepassing op personen en pleziervaartuigen, die aanwezig zijn op of in en gebruik maken van terrein, water, steigers, gebouwen, voorzieningen, materieel en materiaal van de vereniging.

3. Onder ‘haven en haventerrein’ wordt in dit Reglement verstaan de door de vereniging beheerde en geëxploiteerde haven met de bijbehorende terreinen en de daarop en/of daarin aanwezige bouwwerken en voorzieningen.

4. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid nadere richtlijnen vast te stellen. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist of handelt het bestuur.

5. Alle pleziervaartuigen dienen aan de buitenzijde van een duidelijk leesbare naam te zijn voorzien. Binnenboord dient een leesbare vermelding van naam en woonplaats van de eigenaar of houder te zijn aangebracht.

6. Permanente bewoning van pleziervaartuigen is niet toegestaan, tenzij het bestuur en de gemeente daartoe toestemming hebben verleend.

7. Eventuele vragen en/of klachten kunnen schriftelijk aan het bestuur worden kenbaar gemaakt. Deze worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Het resultaat daarvan wordt schriftelijk aan betrokkene meegedeeld. Het bestuur en de havenmeester houden een dagboek bij, waarin worden genoteerd: bezoek van gasten (passanten), gebeurtenissen, incidenten, ongevallen en schades, maatregelen bij bijzondere weersomstandigheden en bij bijzondere waterstanden en alle overige vermeldenswaardige feiten of maatregelen.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

1. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens diefstal of voor enige andere schade aan personen, pleziervaartuigen en andere eigendommen van (kandidaat-)leden en gasten gedurende het verblijf in de haven en op het haventerrein, tenzij deze schade het gevolg is van een aan de vereniging toerekenbare grove nalatigheid of ernstige tekortkoming.

2. Pleziervaartuigen en eigendommen van (kandidaat-)leden en gasten zijn niet door de vereniging tegen brand of andere schade verzekerd. Elk (kandidaat-)lid, dat gebruik maakt van een ligplaats in de haven, en/of een winterbergingsplaats op het haventerrein van de vereniging is verplicht een WA-verzekering te hebben en dient er tevens voor te zorgen, bijvoorbeeld door een pleziervaartuigen-verzekering, dat zijn pleziervaartuig voldoende verzekerd is. Elk jaar in de maand maart dienen op verzoek van het bestuur een kopie van de geldende polissen en de betalingsbewijzen aan het bestuur te worden overgelegd.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is aansprakelijk voor de kosten van herstel van schade of vergoeding van schade veroorzaakt door of met zijn pleziervaartuig en/of door toedoen van hem, zijn opvarenden of zijn gasten. Hieronder is mede begrepen milieuschade en schade ontstaan door het manoeuvreren in de haven, het afmeren van het pleziervaartuig, het ondeugdelijk gemeerd liggen en/of ander onoordeelkundig of onrechtmatig handelen met het pleziervaartuig, met voorzieningen van de vereniging of met eigendommen van anderen.

Artikel 3. Havencommissaris en Havenmeester(s)

1. De Havencommissaris van het bestuur, alsmede de door het bestuur van de vereniging benoemde havenmeester/vervangend havenmeester tijdens vervanging, treedt op in de haven en op het haventerrein namens het bestuur. Hij draagt zorg voor de noodzakelijke werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van een adequate (dagelijkse) gang van zaken in de haven en op het haventerrein en houdt daarbij namens het bestuur toezicht op handelen dan wel nalaten van (kandidaat-)leden en gasten verband houdend met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van andere (kandidaat-)leden en gasten en met de eigendommen van de vereniging.

2. De Havencommissaris/Havenmeester is namens het bestuur belast met de navolgende taken en legt daarover verantwoording af aan het bestuur:

a. De havenmeester draagt zorg voor het handhaven van de geldende wet- en regelgeving en voert besluiten van het bestuur uit, voor zover deze betrekking hebben op (kandidaat-)leden en bezoekers van de haven en het haventerrein.

b. De Havencommissaris adviseert, na overleg met de Havenmeester, het bestuur over een adequate indeling van de ligplaatsen en van noodzakelijke of gewenste wijzigingen daarvan.

c. De Havenmeester draagt er zorg voor dat een ieder op de hem toegewezen ligplaats zijn/haar boot afmeert en treden corrigerend op als (kandidaat-) leden (of gasten) een andere ligplaats innemen.

d. De Havencommissaris adviseert, na overleg met de Havenmeester, het bestuur inzake gewenst groot onderhoud aan eigendommen van de vereniging.

e. De Havencommissaris en de Havenmeester zien er op toe dat de eigendommen van de vereniging in goede staat blijven. In geval van beschadiging meldt hij dit aan het bestuur, onder vermelding van de oorzaak en/of – indien mogelijk – de naam van de veroorzaker van de schade.

f. De Havenmeester oefent dagelijks toezicht uit op eigendommen van de (kandidaat-)leden van de vereniging. In geval van (dreigende) schade waarschuwt hij het betreffende (kandidaat-)lid en neemt de gewenste maatregelen om schade te voorkomen of te beperken.

g. De Havenmeester draagt er zorg voor dat het Nederlandse vlaggenprotocol wordt gevolgd bij de aanwezige vlaggenmast op het haventerrein.

h. De Havenmeester ontvangt geïnteresseerden, licht hen in over de gebruiken en regels bij de vereniging en neemt – indien van toepassing – van hen een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voor het aanvragen van het lidmaatschap en een ligplaats in ontvangst, dat hij onverwijld doet toekomen aan de secretaris van het bestuur.

3. Indien zich in de haven of op het haventerrein een probleem voordoet, waarbij de Havencommissaris of de Havenmeester niet bevoegd is op te treden, meldt hij dit probleem zo spoedig mogelijk aan het bestuur.

4. Eenieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de Havencommissaris of de Havenmeester op te volgen.

5. De Havencommissaris en/of de Havenmeester kan, in overleg met het bestuur, de toegang tot de haven verbieden aan pleziervaartuigen, die door hun aanblik en/of staat van onderhoud het aanzien van de haven aantasten en/of een gevaar kunnen opleveren voor hun omgeving. Tevens kan de Havencommissaris en/of de Havenmeester, in overleg met het bestuur, de toegang tot de haven en het haventerrein verbieden aan personen, die handelen in strijd met dit Reglement en de overige reglementen van de vereniging

6. De Havencommissaris of de Havenmeester heeft, in overleg met het bestuur, het recht vaartuigen, trailers of andere zaken en voorwerpen, die toebehoren aan een (kandidaat-)lid en die zich in de haven of op het haventerrein bevinden zonder dat het desbetreffende (kandidaat-) lid daartoe gerechtigd is, te (doen) verwijderen op kosten van het desbetreffende (kandidaat-)lid

7. Bij afwezigheid havenmeester/havencommissaris is ieder bestuurslid bevoegd de in dit reglement aan de havenmeester opgedragen beslissingen te nemen, indien de situatie geen uitstel gedoogd.

Artikel 4. Toewijzen, vervallen en ontnemen van ligplaatsen (en/of winterstallingsplaatsen)

1. Indien het bestuur heeft besloten een kandidaat-lid toe te laten tot de vereniging, wordt hem op basis van beschikbaarheid een ligplaats toegewezen met inachtneming het bepaalde in artikel 1, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zijn wensen.

2. Indien een (kandidaat-)lid zijn pleziervaartuig verkoopt en vervangt door een ander pleziervaartuig, wordt hem zo nodig en op basis van beschikbaarheid een andere ligplaats toegewezen met inachtneming het bepaalde in artikel 1, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zijn wensen. In het geval er geen geschikte ligplaats beschikbaar is, wordt hij op een wachtlijst voor (kandidaat)-leden geplaatst.

3. Indien er een wachtlijst, als bedoeld in artikel 6, lid 2, van de statuten en een wachtlijst als bedoeld in lid 2 van dit artikel, bestaat, dan geschiedt de toewijzing van een andere of een nieuwe ligplaats volgens de volgorde:

a. Andere ligplaats voor een lid, dat drie jaar een ligplaats heeft gehad, in de volgorde van de desbetreffende wachtlijst. Leden die nog geen vijf jaar lid zijn kunnen voor een grotere ligplaats in aanmerking komen als zij een aanvulling op het entreegeld betalen;

b. Leden en buitengewoon leden, zijnde oud leden (mits aangegeven voor 1 september mbt volgend verenigingsjaar);

c. Kinderen van leden (tussen de 16 en 30 jaar);

d. Inwoners van de gemeente Geertruidenberg, 1 jaar voorrang;

e. Nieuwe ligplaats voor een lidmaatschapsaanvrager, die als hoogste op de wachtlijst staat en die door het bestuur wordt toegelaten als kandidaat-lid.

4. Bij het bepalen van een geschikte ligplaats voor een pleziervaartuig worden de afmetingen ervan als volgt bepaald:

– lengte: de ‘lengte over alles’, d.w.z. inclusief de preekstoel en/of een (niet in te nemen) boegspriet, aangehangen roer, of aangehangen volgboot, of andere (vaste) voor- of achterwaarts uitstekende delen;
– breedte: de ‘breedte over alles’, d.w.z. inclusief zijzwaarden of andere (vaste) uitstekende delen;
– een volgboot (of bijboot) is een vaartuig, dat niet langer is dan 3,5 meter, opgeborgen op eigen vaartuig of in eigen box (niet buiten de palen uitstekend). Aan langere volgboten wordt door de havenmeester een betaalde ligplaats toegewezen, als er een ligplaats vrij is. Het juk op de landtong is tussen de kraandagen in de winter vrij van bijboten etc.

5. Na het toewijzen en het aanvaarden van een ligplaats is het jaarlijkse liggeld verschuldigd. Het is een (kandidaat)lid niet toegestaan de toegewezen ligplaats ter beschikking te stellen aan een ander.

6. Een lid dat op zijn verzoek een grotere ligplaats krijgt toegewezen, moet die ligplaats binnen twee jaar met een passende boot bezetten. Gebeurt dit niet kan het bestuur een kleinere ligplaats toewijzen.

7. Het recht van een (kandidaat)lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats vervalt:

a. in het geval het kandidaat-lidmaatschap wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 6, lid 6 en 7 van de statuten;

b. in het geval het lidmaatschap wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 8 van de statuten;

c. in het geval het (kandidaat)lid zijn pleziervaartuig verkoopt;

d. in het geval het (kandidaat)lid het verschuldigde liggeld niet voldoet, na daartoe door de penningmeester schriftelijk te zijn gemaand;

e. in het geval het pleziervaartuig van het (kandidaat)lid, naar het oordeel van het bestuur, in een zodanige verwaarloosde toestand verkeert, dat daardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd, en het desbetreffende (kandidaat)lid, na door het bestuur bij aangetekend schrijven te zijn gemaand tot het verbeteren van de toestand van het pleziervaartuig, daaraan binnen een maand geen gevolg heeft gegeven.

7. Het bestuur is bevoegd een (kandidaat)lid, dat herhaaldelijk in strijd handelt met het bepaalde in dit Reglement en de overige reglementen van de vereniging, het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats al of niet tijdelijk te ontnemen en hem de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen. Het desbetreffende (kandidaat-)lid wordt hiervan door het bestuur schriftelijk en met opgaaf van redenen mededeling gedaan.

8. Indien een (kandidaat-)lid, van wie het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaat is vervallen of ontnomen, niet zelf zijn pleziervaartuig binnen een maand verwijdert uit de ligplaats en/of uit de haven of van het haventerrein, dan is het bestuur bevoegd het desbetreffende pleziervaartuig te verwijderen op kosten van dat (kandidaat-)lid. Daarbij blijft het desbetreffende (kandidaat-)lid het niet betaalde liggeld verschuldigd. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verplaatsen of elders doen verblijven van het pleziervaartuig en betracht de nodige zorgvuldigheid teneinde het ontstaan van schade zo veel mogelijk te voorkomen.

9. Indien een (kandidaat-)lid, van wie het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats is vervallen of ontnomen, in gebreke blijft het aan de vereniging verschuldigde te betalen, dan komen ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het innen van de vordering van de vereniging ten laste van dat (kandidaat-) lid.

Artikel 5. Gebruik van de haven en het haventerrein

1. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, is gehouden de rust en orde niet te verstoren en zich te onthouden van gedragingen, die hinder veroorzaken voor of aanstoot geven aan anderen.

2. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, is gehouden zo nodig en zo mogelijk hulp te verlenen in geval er gevaarlijke situaties ontstaan of dreigen te ontstaan ten gevolge van storm, brand of enig ander onheil.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht bij het afmeren in of het verlaten van een ligplaats de nodige voorzichtigheid te betrachten en de aanwijzingen van de Havenmeester op te volgen. Bij gelijktijdige nadering van de havenmond heeft uitgaand verkeer voorrang boven inkomend verkeer.

4. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht te zorgen dat zijn pleziervaartuig aan deugdelijke landvasten afgemeerd ligt en wel zodanig, dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naast liggende pleziervaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te bevestigen. Elk pleziervaartuig behoort met voldoende stootwillen te zijn uitgerust, die in goede staat en van de juiste afmetingen zijn. Wordt aan een en ander, naar het inzicht van de Havencommissaris en/of de Havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de eigenaar of houder van het desbetreffende pleziervaartuig.

5. Werkzaamheden aan het pleziervaartuig welke hinder en/of schade kunnen veroorzaken en/of gevaarlijk zijn voor derden mogen in de haven of op het haventerrein niet worden uitgevoerd.

1.
6. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht, bij afwezigheid van meer dan 1 nacht, de datum van vertrek en de vermoedelijke datum van terugkomst van zijn pleziervaartuig bij de havenmeester te melden. Bij terugkomst op een eerdere datum is het noodzakelijk de havenmeester hiervan tenminste 24 uur van te voren op de hoogte te stellen, zodat deze in de gelegenheid is de ligplaats vrij te maken. Tijdens de periode van afwezigheid is de havenmeester gerechtigd de vrijgekomen ligplaats te benutten voor een ander pleziervaartuig al of niet van een gast.

7. Het is niet toegestaan:

a. een andere ligplaats te kiezen dan die door het bestuur of de Havenmeester is aangewezen; met een bijboot of een volgboot een ligplaats in te nemen;
b. het pleziervaartuig zodanig af te meren, dat het over de steiger/buiten box uit steekt;
c. voorzieningen, installaties of andere inventaris van de vereniging te beschadigen of daaraan op eigen initiatief veranderingen aan te brengen;
d. de haven of het haventerrein in welke vorm dan ook te verontreinigen, bijvoorbeeld door het gebruiken van een toilet met afvoer op het buitenwater, het lozen van vervuild bilgewater, oliën, verfresten of andere chemicaliën etc.; bij opzettelijke lozingen wordt door het bestuur aangifte gedaan bij de politie;
e. huishoudelijk en ander afval, afkomstig van het pleziervaartuig, achter te laten op de steigers of op het haventerrein van de vereniging (buiten het afvaldepot); werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten aan pleziervaartuigen of aan installaties en apparaten daarin, indien daarbij gevaar kan ontstaan van brand of ontploffing;
f. motoren zodanig lang te laten draaien, dat dit hinder veroorzaakt;
g. bijboten of andere zaken zodanig te plaatsen op de steigers, dat daardoor de vrije doorgang wordt belemmerd;
h. in of in de nabijheid van de haven snel te varen en/of golfslag te veroorzaken;
i. in de haven met zeiljachten, welke voorzien zijn van een motor, te zeilen;
j. vallen van zeiljachten hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te doen veroorzaken
k. in de haven of op het haventerrein open vuur te maken en/of te gebruiken; zonder toestemming van het bestuur een barbecue te houden op het haventerrein en/of op de steigers;
l. radio- of TV-apparaten zodanig te gebruiken, dat deze buiten het eigen pleziervaartuig hoorbaar zijn (max. 52 dB);
m. leidingwater te gebruiken voor wassen en/of schoonspoelen van het pleziervaartuig, e.d. zonder gebruik te maken van een z.g. spuitpistool;
n. niet aangelijnde honden mee te brengen op het haventerrein; honden dienen buiten het haventerrein te worden uitgelaten;
o. te vissen in het water van de haven, zodanig dat daardoor de doorvaart van anderen wordt gehinderd;
p. in de haven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur;
q. op zijn schip, zonder toestemming van het bestuur, aanduidingen te bevestigen, die verkoop van het schip beogen die groter zijn dan papierformaat A3 (42×29,7 cm). Verkoopaanduidingen kunnen na verkregen toestemming van het bestuur worden geplaatst in het informatiebord;
r. te fietsen op de steigers, de vlonders en de paden; te zwemmen in het water van de vereniging;
s. auto’s en andere motorvoertuigen, aanhangers, boottrailers, bromfietsen en fietsen op het haventerrein buiten de daarvoor bestemde (parkeer)plaatsen te parkeren;
t. aanhangers en boottrailers te parkeren zonder voorafgaande toestemming van of namens het bestuur;
u. tenten of caravans op het haventerrein te plaatsen.

Artikel 6. Stroomvoorziening

1. Levering van elektriciteit geschiedt uitsluitend via de aanwezige aansluitpunten in/op de haven, ’s nachts uitsluitend na melding aan de havenmeester. De verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 12, lid 2, van de statuten.

2. Een (kandidaat-)lid of gast is, voor zover beschikbaar, gerechtigd gebruik te maken van maximaal één aansluitpunt op het elektriciteitsnet. Het maximaal aan te sluiten vermogen is bekend bij de havenmeester. Op een aansluitpunt mag slechts 1 drie aderige elektriciteitskabel aangesloten worden. Deze kabel dient, evenals de 220 V installatie aan boord, aan alle wettelijke eisen te voldoen en moet ononderbroken zijn.

3. Het is niet toegestaan een semi-vaste elektrische leiding aan te leggen van het aanwezige aansluitpunt naar het vaartuig zonder toestemming van de havenmeester.

Artikel 7. Milieu

1. Huishoudelijk afval, afkomstig van de pleziervaartuigen van (kandidaat-)leden en gasten, dient mee te worden genomen naar huis of in deugdelijke en afgesloten zakken in de daarvoor bestemde container van de vereniging te worden gedeponeerd.

2. Afgewerkte olie, afkomstig van de pleziervaartuigen van (kandidaat-)leden en gasten, dient in de daarvoor bestemde opslagtank(s) van de vereniging te worden gedeponeerd of op de daarvoor in de gemeente aangewezen plaats en voorgeschreven wijze.

3. Met olie vervuild bilgewater, afkomstig van de pleziervaartuigen van (kandidaat-)leden en gasten, dient in de daarvoor bestemde opslagtank(s) van de vereniging te worden gedeponeerd of op de daarvoor in de gemeente aangewezen plaats en voorgeschreven wijze.

4. Chemisch afval en verpakkingen hiervan dienen mee naar huis te worden genomen om het daar op de daarvoor in de desbetreffende gemeente aangewezen plaats en voorgeschreven wijze te deponeren. Onder chemisch afval is onder andere te verstaan:

– verfblikken, verfschraapsel, verfresten, verfkwasten/rollers, verdunningsmiddelen, enz.;
– antivries, ontvetters, smeermiddelen, poetsdoeken, enz.
– accu’s en batterijen.

In geval van twijfel beschouwt het bestuur afval als chemisch afval en dient het als zodanig behandeld te worden.

5. Het is toegestaan in de haven kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te (laten) voeren aan te water liggende pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, indien daarbij geen hinder wordt veroorzaakt voor anderen en het water in de haven en/of het haventerrein niet wordt vervuild

6. Het uit (laten) voeren van grote onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, zoals machinaal slijpen en lassen, is in de haven en/of op het haventerrein niet toegestaan; behoudens het bepaalde in artikel 11.8 van dit Reglement.

7. Tijdens kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan pleziervaartuigen, waarbij water, bodem of luchtverontreiniging kan ontstaan, dienen door de uitvoerder ervan doelmatige voorzieningen te worden getroffen om die verontreiniging te voorkomen, zoals:

– mechanische stofafzuiging bij machinaal schuren;
– vrijkomende afvalstoffen, zoals verfresten, zo nodig meerdere keren per dag verzamelen in stevige en afsluitbare zakken of bakken;
– verzamelde afvalstoffen dagelijks na het beëindigen van de werkzaamheden afvoeren;
– verfstoffen en schoonmaakmiddelen niet op de steiger achter laten.

Het bestuur is bevoegd op grond van het de geldende regelgeving en overige toepasselijke overheidsbesluiten zo nodig nadere regels te stellen.

Artikel 8. Veiligheid

1. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig met een binnenboord motor of met een motor met losse brandstoftank, uitgezonderd bijboten cf. artikel 4 lid 4, is verplicht er zorg voor te dragen dat er aan boord tenminste één goedgekeurde en gebruiksklare brandblusser aanwezig is met een minimale bluscapaciteit van 30 seconden. Deze blusser dient in goede staat te verkeren en goed te werken bij het bestrijden van branden met vaste stoffen en vloeistoffen aan boord.

2. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig, waarin een gasinstallatie wordt aangelegd of aanwezig is, dient er zorg voor te dragen dat deze wordt aangelegd, wordt onderhouden en/of wordt gebruikt volgens de geldende (wettelijke) richtlijnen en zich te allen tijde in goede staat bevindt. De installatie dient altijd geldig gekeurd te zijn. De folder “Gasveilig” kan daarbij als leidraad dienen.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig dient er zorg voor te dragen dat de elektriciteitsleidingen en de elektrische installaties aan boord van goede kwaliteit, met voldoende capaciteit en voldoende gezekerd zijn. De elektriciteitsleiding van het pleziervaartuig naar de walaansluiting dient ononderbroken en op een degelijke wijze beschermd te zijn tegen beschadiging, bijvoorbeeld ten gevolge van schavielen.

Artikel 9. Toegang Haventerrein

Aan leden met een pleziervaartuig wordt een code voor het toegangshek van het haventerrein ter beschikking gesteld. Het hebben van een code geeft niet automatisch recht op een parkeerplaats.

1. De code wordt verstrekt op naam van het lid en mag niet aan derden worden doorgegeven.

2. Aan (kandidaat-)leden kan een sleutel van de invalidenlift worden verstrekt tegen betaling van een borg. Na het opzeggen van de ligplaats dient de sleutel van de invalidenlift ingeleverd te worden, waarna het borg bedrag door de vereniging wordt terugbetaald.

Artikel 10. Havenkantoor

1. De openingstijden van het havenkantoor worden vastgesteld en bekend gemaakt door het bestuur. Wijziging van de openingstijden en openstelling van het gebouw op afwijkende tijden is ter beoordeling en beslissing van het bestuur.

2. Bezoekers van het havenkantoor dienen zich te houden aan de gebruiksregels voor het gebouw, alsmede de overig geldende huis- en gedragsregels.

Artikel 11. Winterstalling en hellingen

1. Het bestuur kan (kandidaat-)leden toestaan hun pleziervaartuig op de wal te stallen en te onderhouden gedurende de wintermaanden. Aanvragen hiertoe geschieden door middel van het ingevulde en ondertekende ‘Winterstallingformulier’ via de Havenmeester.

2. Het uit het water halen of het te water laten van een pleziervaartuig tijdens de kraandagen is uitsluitend toegestaan in overleg met de Havencommissaris en/of de Havenmeester en geschiedt onder voorwaarden, zoals hierna bepaald en waarnaar is verwezen op het ‘Winterstallingformulier’.

3. De eigenaar of houder van het pleziervaartuig is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gang van zaken tijdens het hellingen en de winterstalling.

Hij dient zich er, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, van te overtuigen dat de te gebruiken hulpmiddelen en het hulpmateriaal geschikt zijn voor het doel, waarvoor hij deze wil gebruiken, en dat deze in orde zijn.

De vereniging stelt geen hulpmiddelen en/of hulpmaterialen ter beschikking voor het hellingen en/of voor het stallen van de pleziervaartuigen.

Alle werkzaamheden voor het stallen van het pleziervaartuig dienen door het lid zelf, eventueel met behulp van derden, te worden uitgevoerd.

De eigenaar of houder van het pleziervaartuig en de uitvoerders zijn verplicht de aanwijzingen van de leider van de kraanploeg/kraanmachinist of bij ontstentenis daarvan de bestuursleden op te volgen.

4. De vereniging brengt voor het gebruik van de hijsinstallatie/kraan en winterstalling op het haventerrein kosten in rekening, zoals vastgesteld door het bestuur en weergegeven op het ‘Winterstallingformulier’.

5. Op de stallingsplaats van het pleziervaartuig dient, gedurende werkzaamheden aan het schip, onder het schip een zeil van voldoende afmetingen aangebracht te worden om alle vuil (bijvoorbeeld aangroei en antifouling van het onderwaterschip, verfschraapsel, etc.) op te vangen. Dit om verontreiniging van het terrein te voorkomen.

Dit vuil dient als chemisch afval te worden behandeld en dient, elke keer dat de werkzaamheden worden onderbroken, onmiddellijk verzameld en verwijderd te worden.

6. Laswerkzaamheden op het haventerrein mogen uitsluitend worden uitgevoerd op een daartoe aangewezen plaats.

7. Las-, slijpwerkzaamheden, na toestemming van het bestuur en schuurwerkzaamheden mogen alleen zodanig worden uitgevoerd, dat anderen daarvan geen hinder of schade ondervinden. Het bestuur bepaalt en publiceert tijdens de winterstalling data, waarop geen las-, slijp-, en schuurwerkzaamheden mogen plaatsvinden in verband met schilderwerkzaamheden.

8. Hulpmiddelen, zoals trailers en (trek)voertuigen, en hulpmaterialen, zoals bokken, stophout en steunen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn en door het lid zelf te worden verzorgd. Na de winterstalling dient een en ander te worden verwijderd en/of te worden opgeruimd.

Artikel 12. Specifieke aanwijzingen voor gasten

1. Aan passanten worden lig- /staanplaatsen aangewezen door de Havenmeester. Zij dienen zich daartoe te melden bij de Havenmeester. Betaling van passantengelden, toeristenbelasting, enz. dient contant/pinbetaling bij de Havenmeester te worden gedaan tegen ontvangst van een betalingsbewijs, dat zichtbaar moet worden opgehangen of geplaatst binnen het desbetreffende pleziervaartuig.

2. Op eerste aanzegging van de Havenmeester dient degene die het aangaat zijn pleziervaartuig te verhalen of te verwijderen. Bij weigering gebeurt hetgeen nodig is door of vanwege het bestuur op kosten van de nalatige.

Artikel 13. Wangedrag

Het bestuur heeft het recht een ieder die zich schuldig maakt aan wangedrag al of niet onmiddellijk of tijdelijk de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen. De betrokkene wordt hiervan mondeling respectievelijk schriftelijk in kennis gesteld. In de aanzegging wordt duidelijk de reden aangegeven waarom het bestuur heeft besloten de betrokkene al of niet onmiddellijk of tijdelijk de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen.

Artikel 14. Slotbepaling

1. In gevallen, waarin het Reglement voor de Haven en het Haventerrein niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

2. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein ligt ter inzage in het clubhuis.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 17 maart 2017.

w.g. voorzitter :
W.J. Landa

w.g. secretaris :
M.A.C van der Linden

w.g. penningmeester :
W. Roose

STATUTEN WSV Geertruidenberg

Naam en zetel Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging ‘Geertruidenberg’ en is gevestigd in de gemeente Geertruidenberg. De verkorte naam luidt: WSV ‘Geertruidenberg’.
 2. De vereniging is opgericht op dertig november negentienhonderd vierenzestig (30-11-1964).

Doel Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het beoefenen van de watersport, zowel in het algemeen als van de zeil- en motorbootsport in het bijzonder, een en ander ongeacht of dit in wedstrijd- dan wel in recreatief of in toeristisch verband geschiedt.
 2. Zij tracht dit doel op niet commerciële wijze te bereiken door:
  1. het beheren en exploiteren van een jachthaven met de daarbij behorende accommodaties en voorzieningen;
  2. het verlenen van diensten aan gebruikers van de jachthaven;
  3. het beleggen van vergaderingen en andere bijeenkomsten, alsmede het organiseren van lezingen en cursussen;
  4. het geven van voorlichting, inlichtingen en adviezen aan de leden, alsmede aan publiek- en privaatrechtelijke organisaties en het samenwerken met deze organisaties;
  5. het organiseren van toertochten, wedstrijden en andere activiteiten en andere evenementen;
  6. het onder toezicht van deskundigen (doen) bekwamen van de leden in het beoefenen van de watersport en het daartoe beschikbaar stellen van de accommodatie en andere middelen;
  7. het verrichten van al hetgeen verder kan strekken tot het op wettige en geoorloofde wijze (doen) beoefenen van de watersport.

Geldmiddelen Artikel 3.

 1. De inkomsten der vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van leden en buitengewone leden, liggelden voor pleziervaartuigen, stagelden, legaten, schenkingen, subsidies en andere baten.
 2. De wijze van vaststelling van entreegelden, contributies, liggelden, stagelden en overige tarieven, alsmede het tijdstip van de betaling der entreegelden, contributies, liggelden, stagelden en overige kosten zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
 3. Erfstellingen mogen door de vereniging slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Verenigingsjaar
Artikel 4.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Lidmaatschap
Artikel 5.
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, buitengewone leden, kandidaat-

leden en jeugdleden.

 1. Een gewoon lid is een meerderjarige, natuurlijke persoon, die in het bezit is van een pleziervaartuig met een ligplaats in de haven van de vereniging en die als zodanig door het bestuur is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 2. Een erelid is een gewoon lid, dat zich voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Een kandidaat gewoon lid is een meerderjarige, natuurlijke persoon, die in het bezit is van een pleziervaartuig met een ligplaats in de haven van de vereniging, of een en die als zodanig door het bestuur is toegelaten voor een kennismakingstijd van twee jaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 4. Een jeugdlid is een minderjarige, natuurlijke persoon en die als zodanig door het bestuur is toegelaten tot buitengewoon lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 5. Een buitengewoon lid is een meerderjarige, natuurlijke persoon, die niet in het bezit is van een pleziervaartuig met een ligplaats in de haven van de vereniging, en die als zodanig door het bestuur is toegelaten tot buitengewoon lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 6. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt of worden daaronder verstaan ereleden, gewone leden, jeugdleden en buitengewone leden.

Verkrijging lidmaatschap Artikel 6.

 1. Een meerderjarige, natuurlijk persoon dient, om als gewoon lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk of digitaal een verzoek in bij het bestuur. Dit verzoek gaat vergezeld van een verzoek tot toewijzing van een ligplaats voor hun pleziervaartuig in de haven van de vereniging.
 2. De personalia van de aanvrager, die als kandidaat-lid wenst te worden toegelaten, alsmede de naam, adres en woonplaats, e-mailadres en de gegevens van het desbetreffende pleziervaartuig, worden ingeschreven op de wachtlijst.
 3. Het bestuur beslist, na advies van de ballotage/ligplaats commissie zoals omschreven in het huishoudelijk reglement, bij meerderheid van stemmen of betrokkenen als kandidaat-lid voor een kennismakingstijd van twee jaar worden toegelaten, nadat de aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een ligplaats voor hun pleziervaartuig in de haven van de vereniging op grond van hun plaats op de wachtlijst en de geschiktheid van een beschikbare ligplaats.
 4. De naam van het door het bestuur toegelaten lidmaatschapsaanvrager of kandidaat lid, alsmede de naam van het desbetreffende pleziervaartuig, worden bekend gemaakt aan de leden.
 5. De leden kunnen hun bezwaar, binnen één jaar na bekendmaking van de toelating van een lidmaatschapsaanvrager of kandidaat lid schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur ter kennis brengen.
 6. Het bestuur kan binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn besluiten tot het met onmiddellijke ingang beëindigen van het kandidaat lidmaatschap, indien daartoe een gerede aanleiding aanwezig is. Het besluit van het bestuur tot het beëindigen van het kandidaat

lidmaatschap wordt betrokkene schriftelijk en met redenen omkleed medegedeeld, waarna betrokkene zijn rechten als kandidaat lid niet meer kan uitoefenen.

 1. Na het verstrijken van de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen of het kandidaat-lid als gewoon lid wordt toegelaten of wordt afgewezen. Het bestuur kan ook besluiten het kandidaat-lidmaatschap met een jaar te verlengen en daarna bij meerderheid van stemmen te beslissen of het kandidaat lid als gewoon lid wordt toegelaten of wordt afgewezen.
 2. Bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar kan het jeugdlid het gewone lidmaatschap bij de vereniging aanvragen bij het bestuur. Het bestuur kan ten aanzien van dat jeugdlid ontheffing verlenen van
  de kennismakingstijd.
 3. Kandidaat leden, nieuwe gewone leden en nieuwe jeugdleden worden als zodanig in het ledenregister ingeschreven.
 4. Bij afwijzing van toelating als kandidaat lid, als gewoon lid of als
  jeugdlid door het bestuur wordt hiervan aan betrokkene schriftelijk en met redenen omkleed mededeling gedaan, waarna het betreffende kandidaat lid zijn rechten als kandidaat lid niet (meer) kan uitoefenen.
 5. Tegen een besluit van het bestuur tot afwijzing van toelating, als kandidaat gewoon lid of als jeugdlid kan de betrokkene geen beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
  Na afwijzing van toelating als kandidaat gewoon lid, of als jeugdlid wordt betrokkene niet opnieuw toegelaten.
 6. Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres, als mede de wijzigingen daarin schriftelijk of digitaal op te geven. Indien ook een e-mailadres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen, alsmede oproepingen voor een vergadering langs digitale weg toegezonden te krijgen.
 7. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden, die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene ledenvergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen de verstrekking bij het bestuur schriftelijk of digitaal bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden/publiekrechtelijke instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.
 8. Het bestuur legt het ledenregister van de vereniging ter inzage van de leden, voor zover het hun eigen gegevens betreft.

Rechten en plichten der leden
Artikel 7.
1. Leden, die niet zijn opgezegd, of geschorst of geroyeerd, hebben toegang tot

de algemene ledenvergadering. Ereleden en gewone leden hebben daar ie- der één stem. Buitengewone leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht. Kandidaat-leden en jeugdleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.

Over de toelating van andere dan in de vorige volzin bedoelde personen

beslist de vergadering.

 1. Een opgezegd of een ontzet (geschorst) lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering tijdens het agendapunt, waarin zijn beroep tegen het besluit tot het opzeggen van of het ontzetten uit het lidmaatschap wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Leden, die niet zijn opgezegd, of geschorst, hebben het recht voorstellen in te dienen voor behandeling in de algemene ledenvergadering. Een voorstel moet tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal, duidelijk geformuleerd en ondersteund door tenminste twintig leden worden ingediend bij het bestuur. Buitengewone leden, kandidaat leden en jeugdleden hebben dat recht niet.
 3. Wanneer een lid niet meer in het bezit is van een pleziervaartuig en/of geen ligplaats in de haven van de vereniging meer heeft, kan hij het bestuur verzoeken buitengewoon lid te mogen worden.
 4. Leden, kandidaat-leden, jeugdleden en buitengewone leden zijn verplicht tot naleving van het bepaalde in de statuten en de reglementen, mede inhoudende de plicht tot naleving van de besluiten van de algemene ledenvergadering, alsmede van het bestuur, de commissies en de havenmeesters, voor zover deze besluiten voortvloeien uit een door de algemene ledenvergadering daartoe verleende bevoegdheid.

Beëindiging lidmaatschap en schorsing Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door het overlijden van een lid, behoudens overgang van het lidmaatschap krachtens erfrecht op de echtgeno(o)t(e) van de overledene; b. door schriftelijke opzegging door een lid tegen het einde van een verenigingsjaar, indien deze vóór één november van dat jaar door het bestuur is ontvangen; indien de opzegging na één november is ontvangen, is het liggeld voor het daarop volgend jaar verschuldigd; c. door schriftelijke opzegging door het bestuur tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, indien een lid niet (meer) voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap, voorts ingeval een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door schriftelijke mededeling van ontzetting (royement) uit het lidmaatschap door het bestuur van het lid, dat handelt in strijd met de statuten, de reglementen, of de besluiten van de vereniging of anderszins de belangen van de vereniging en/of haar leden schaadt.
 2. Het besluit van het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt betrokkene per aangetekend schrijven en met redenen omkleed medegedeeld, waarna betrokkene zijn rechten als lid niet kan uitoefenen en geen functie in de vereniging kan bekleden.
 3. Tegen een besluit van het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap kan betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de mededeling daarvan beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
 4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid, dat ontzet is uit het lidmaatschap, geschorst.

5. De algemene ledenvergadering beslist op voormeld beroep tegen het besluit tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap met een meerderheid van tenminste twee derde van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen.

Bestuur Artikel 9.

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf natuurlijke personen, van wie er drie de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Met inachtneming van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald, wordt het aantal leden van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De voorzitter en de leden van het bestuur van de vereniging worden uit de leden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering:
  1. na een voordracht, opgesteld door het bestuur; in het geval er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, wordt de benoeming van het voorgedragen bestuurslid door de algemene ledenvergadering bekrachtigd;
  2. na een voordracht door tenminste twintig stemgerechtigde leden, die uiterlijk veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal bij het bestuur is ingediend, onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze met zijn kandidaatstelling instemt.
  Buitengewone leden, kandidaat-leden, en jeugdleden kunnen niet worden gekozen.
 3. Maximaal één lid van het bestuur kan buiten de leden worden gekozen. Aan deze bestuurder kan een vergoeding worden toegekend, vast te stellen door de algemene vergadering.
 4. De voorzitter van het bestuur wordt in zijn functie gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur wijst uit zijn midden de vicevoorzitter, de penningmeester en de secretaris aan.
 5. De voorzitter en de leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen en benoemd met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt er gestemd op de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.
 6. De voorzitter en de leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van ten hoogste drie jaren en treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. De voorzitter en een bestuurslid, die volgens dit rooster aftreden, kunnen terstond voor een volgende periode van drie jaren worden herbenoemd.
 7. In tussentijdse vacatures van het bestuur wordt voorzien door de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 8. Ieder bestuurslid is jegens de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen en door hem aanvaarde taak. De functieomschrijvingen van de bestuursleden worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

Taken en bevoegdheden bestuur

Artikel 10.

 1. Het bestuur bestuurt de vereniging met inachtneming van het bepaalde in de statuten en reglementen en legt daaromtrent verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Bij het vervullen van hun taken richten de bestuursleden zich naar het belang van de vereniging.
 2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien kunnen twee (2) leden van het bestuur gezamenlijk, waaronder in ieder geval de voorzitter, de penningmeester of de secretaris, de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen en dientengevolge binden.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten voor het (ver-)bouwen van accommodaties van de vereniging, overeenkomsten van geldlening en overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen en schepen, tenzij de algemene ledenvergadering daarmee heeft ingestemd met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het instellen van rechtsvorderingen behoeft eveneens de voorafgaande in- stemming van de algemene ledenvergadering, tenzij het spoedeisende en/of eenvoudige zaken betreft.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, (werkgroepen) en door de havenmeester(s), die door het bestuur worden benoemd.
 5. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 6. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming ingeval hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Het desbetreffende bestuurslid heeft, onverminderd het bepaalde in de vorige volzin, wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van dit lid geen enkel bestuurslid aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Beëindiging en defungeren lidmaatschap bestuur Artikel 11.

 1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, zoals bepaald in artikel 8; b. na verstrijking van de periode voor de duur waarvan het bestuurslid is benoemd; c. door het opzeggen of ontslag nemen van het bestuurslid, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden;
  d. wanneer het bestuurslid failliet wordt verklaard of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
 2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Een schorsing dan wel een ontslag, als bedoeld in artikel 11, lid 2, kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden berust het bestuur bij de overgebleven bestuursleden. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enige bestuurslid berust het bestuur tijdelijk bij één of meer (jaarlijks) door de algemene ledenvergadering aan te wijzen natuurlijke personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurslid gelijkgesteld.
 2. Onder ontstentenis of belet wordt in deze statuten verstaan:
  1. schorsing, ontslag;
  2. ziekte, verlies wilsbekwaamheid;
  3. onbereikbaarheid.
  In de gevallen onder sub b en c is sprake van ontstentenis of belet wanneer er gedurende de termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen een bestuurslid en de vereniging niet aanwezig is, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Algemene ledenvergadering Artikel 12.

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt door het bestuur de algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur in een Jaarverslag en een Jaarrekening verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en bestuur, alsmede over de financiële jaarstukken (balans en staat van inkomsten en uitgaven) van het afgelopen verenigingsjaar. Tevens wordt de Begroting voor het komende verenigingsjaar aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
 3. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe van tenminste twintig stemgerechtigde leden. Indien door het bestuur na veertien dagen geen gevolg is gegeven aan dit verzoek, kunnen de verzoekers zelf de algemene ledenvergadering bijeen roepen en in de leiding van die vergadering voorzien.
 4. De oproeping voor de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk of digitaal en tenminste één en twintig dagen voor de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de te behandelen agendapunten. Andere dan de vermelde agendapunten worden niet behandeld, tenzij het voorstellen van leden betreft als bepaald in artikel 7 lid 3 of indien het bestuur heeft ingestemd met het behandelen van agendapunten, die tenminste drie werkdagen voor de vergadering schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur.
 5. Ingeval een lid hiermee heeft ingestemd, kan hij/zij worden opgeroepen door een langs digitale weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het e-mailadres dat door hem/haar voor dit doel is bekend gemaakt en is opgenomen in het ledenregister.
 6. In spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht, in afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van tenminste zeven dagen.
 7. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, déchargeert het bestuur van het gevoerde beleid en bestuur en verleent goedkeuring aan

de daartoe opgemaakte financiële jaarstukken van het afgelopen

verenigingsjaar.

 1. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, benoemt jaarlijks een kascommissie, die bestaat uit twee leden en één reserve lid, die lid zijn van de vereniging en geen deel uitmaken van het bestuur.
 2. De algemene ledenvergadering kan alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen, ingeval meer dan twintig procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en zich op de presentielijst hebben geregistreerd. Indien in een algemene ledenvergadering het quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand opnieuw een algemene ledenvergadering gehouden, die ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden rechtsgeldige besluiten kan nemen over de eerder geagendeerde onderwerpen.
 3. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Een lid, dat niet is opgezegd, of geschorst (geroyeerd), kan voor ten hoogste één afwezig lid bij schriftelijke volmacht stemmen.
 4. Ieder bestuurslid heeft het recht, voorafgaand aan de besluitvorming, de algemene ledenvergadering te adviseren over het te nemen besluit.
 5. In de algemene ledenvergadering geschiedt het stemmen over personen schriftelijk en over zaken mondeling, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
 6. Het bestuur kan – al of niet gedwongen door externe omstandigheden – besluiten tot het houden van een digitale in de plaats van een fysieke algemene ledenvergadering, tenzij de meerderheid van de leden zich daartegen verzet. Ook kan het bestuur besluiten dat leden door middel van een digitaal communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering kunnen deelnemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het digitale communicatiemiddel komt voor risico van het lid.
 7. Voor de toepassing van lid 13 van dit artikel is vereist dat het lid via het digitale communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het digitale communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping van de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.
 8. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigd lid bevoegd is zijn stem voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een digitaal communicatiemiddel uit te brengen. Het op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene ledenvergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die vergadering en nooit later dan op de dag vóór die vergadering. Een stemgerechtigd lid dat op deze wijze zijn/haar stem heeft uitgebracht, kan zijn/haar stem niet herroepen. Evenmin kan hij/zij op de algemene ledenvergadering opnieuw zijn/haar stem uitbrengen.
 9. De algemene ledenvergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Ingeval de algemene ledenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

Reglementen Artikel 13.

 1. Het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. De algemene ledenvergadering stelt voorts reglementen vast voor alle zaken, die nadere regeling behoeven. De vaststelling van een reglement of van een wijziging daarin geschiedt bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bepalingen in reglementen, die strijdig zijn met de wet of de statuten, zijn niet verbindend.
 3. Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement of van een reglement wordt door het bestuur, al of niet op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 3, tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal aan de leden toegezonden.

Wijziging statuten Artikel 14.

 1. Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen in een algemene ledenvergadering met inachtneming van de volgende bepalingen:
  1. in de oproeping tot de algemene ledenvergadering wordt vermeld dat in die vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde wordt gesteld;
  2. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt schriftelijk ingediend door het bestuur of door tenminste twintig stemgerechtigde leden;
  3. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden;
  4. het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat deze bij notariële akte zijn verleden.
 3. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, alsmede een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

Ontbinding van de vereniging Artikel 15.

 1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 14 lid 1.
 2. Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar zaken en/of vermogen nodig is.
 4. De algemene ledenvergadering kan besluiten een eventueel positief liquidatiesaldo te verdelen onder de leden van de vereniging, voor zover deze leden al hun verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan.
 5. Een eventueel positief liquidatiesaldo kan ook worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
 6. Bij gebreke van zodanige besluiten van de algemene ledenvergadering als

bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel wordt door de vereffenaars op

overeenkomstige wijze bestemming gegeven aan het liquidatiesaldo.

Slotbepaling
Artikel 16.
In gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.